Nederlands:

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens Privacyverklaring CLOSE2GHENT Nikola Vanwelden-Barbara Van Hoorde met adres Schoorstraat 48 -9230 Wetteren zijn eigenaar van de website http://www.close2ghent.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van CLOSE2GHENT gepubliceerd staan. We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden. Bescherming van je privacy Ð verantwoordelijke verwerker CLOSE2GHENT is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website http://www.close2ghent.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent. Registratie van persoonsgegevens Je kan de website http://www.close2ghent.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Close2Ghent, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Vertrouwelijke verwerking van de gegevens De persoonsgegevens die Close2Ghent verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Close2Ghent. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden. Close2Ghent geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Close2Ghent doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar Close2Ghent mee samenwerkt (nog niet van toepassing), wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd. CLOSE2GHENT verkoopt jouw gegevens NIET aan derden. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? -Categorie 5 (boeking logies) Je e-mailadres, aankomsten vertrekdatum, voornaam, familienaam, aantal personen, telefoonnummer, boodschap bij het boeken via de website. -Categorie 6 (contactaanvraag logies) Je e-mailadres, reden, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap bij een contactaanvraag op de Website. 1 -Categorie 7 (reviews) Je boodschap, e-mailadres, voornaam, familienaam, score op ligging, score op hygi‘ne, score op onthaal, score op comfort, score op eten, reisgezelschap bij het plaatsen van een review op de Website. -Categorie 9 (IP-adres) Je IP-adres, door de hostingfirma om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen. (DEZE GEGEVENS MOETEN WORDEN AFGESTEMD MET JE WEBBOUWER) -Categorie 12 (persoonsgegevens van anderen) We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is. ! Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data) ! -Categorie 5 en 6 Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. -Categorie 7 Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van CLOSE2GHENT om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. -Categorie 9 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van CLOSE2GHENT om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. -Categorie 10 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van (NAAM LOGIES) om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. -Categorie 12 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. !! Toelating voor verwerking Als CLOSE2GHENT je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal CLOSE2GHENT jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten. Duur van de verwerking Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden. Profiling De verwerking van je persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Je zal op basis van dit profiel echter op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen. ! 2 Je rechten ¥ Recht op toegang en inzage Je hebt het recht de gegevens die CLOSE2GHENT over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van CLOSE2GHENT verwijderd worden. ¥ Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. Je krijgt steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. ! ¥ Recht van verzet Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. ¥ Recht van vrije gegevensoverdracht Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. ¥ Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. ¥ Uitoefening van je rechten Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per post Schoorstraat 48, 9230 Wetteren of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTÉ op de Website. ¥ Recht om klacht in te dienen: Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Close2Ghent via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 09/3665969. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen. Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen. 3 Beveiliging Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van http://www.close2ghent.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Toegang tot gegevens Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring. ! Copyright Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van CLOSE2GHENT. Wijzigingen aan deze Verklaring Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. Laatst bijgewerkt: mei 2018 

Francais :

Conditions d'utilisation et traitement confidentiel des données à caractère personnel
Politique en matière de vie privée
CLOSE2GHENT NIKOLA VANWELDEN-BARBARA VAN HOORDE dont l’adresse est établie à SCHOORSTRAAT 48-9230 WETTEREN sont propriétaires du site Web http://close2ghent.be Il s’agit d’un site public sur lequel sont publiées les données promotionnelles de CLOSE2GHENT.
Nous sommes respectueux de nos hôtes, par conséquent, nous attachons une grande importance au respect des données à caractère personnel que vous nous communiquez. La présente politique en matière de vie privée explique comment nous utilisons vos données pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur, plus inspirante.
Protection de votre vie privée – responsable du traitement
CLOSE2GHENT est le responsable du traitement des données à caractère personnel sur le site Web http://www.close2ghent.be et s'engage à respecter et protéger le caractère confidentiel de vos données à caractère personnel.
Le traitement "confidentiel" signifie que nous traitons vos données à caractère personnel "confidentiellement" conformément aux dispositions légales nationales et internationales en vigueur, y compris la Loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée (MB du 18 mars 1993), modifiée par la Loi du 11 décembre 1998, et le Règlement général sur la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018. Par exemple, aucune donnée à caractère personnel telle que votre adresse, e-mail, numéro de téléphone ou de fax, vos données démographiques ou données d'identification ne seront traitées sans que vous ayez donné votre consentement à ce traitement et sans que vous ne soyez informé du but de ce traitement.
Enregistrement des données à caractère personnel
Vous pouvez visiter librement le site web http://www.close2ghent.be et y consulter toutes les informations disponibles concernant CLOSE2GHENT, ses produits et ses prix, sans avoir à fournir de données à caractère personnel.
Chaque fois que vous fournissez des données à caractère personnel, nous les traitons conformément à la politique ici décrite et aux obligations légales concernant le traitement des données à caractère personnel.
Traitement confidentiel des données
Les données à caractère personnel collectées par CLOSE2GHENT sont stockées dans un environnement sécurisé qui n'est pas accessible au public. Le fichier ne peut être consulté que par un nombre restreint de personnes en service chez CLOSE2GHENT Les informations ne seront traitées qu'à des fins internes liées à l'hébergement.
En règle générale, CLOSE2GHENT ne transmet aucune donnée personnelle à des tiers, sauf afin de se conformer aux obligations légales et si elle en reçoit la demande expresse de la part autorités judiciaires ou de la police.
Dans le cas exceptionnel où CLOSE2GHENT en transmet à des organisations ou à des sociétés avec lesquelles CLOSE2GHENT travaille ,cela vous est expressément signalé ou il vous est explicitement demandé votre consentement.
CLOSE2GHENT NE vend PAS vos données à des tiers.


Quelles données à caractère personnel sont traitées?

- Catégorie 5 (réservation d'hébergement) Votre adresse de messagerie, vos dates d'arrivée et de départ, prénom, nom, nombre de personnes, numéro de téléphone, message au moment de la réservation via le site Web.
- Catégorie 6 (demande de contact pour l'hébergement) Votre adresse de messagerie, le motif, vos prénom, nom, numéro de téléphone, le message (éventuellement les données de la catégorie 2 si vous choisissez de créer un compte et de la catégorie 3 si vous choisissez de vous inscrire à la newsletter) lors de la demande de contact sur le site Web.
- Catégorie 7 (évaluation) Votre message, votre adresse de messagerie, vos prénom, nom, score sur l’endroit, score sur l'hygiène, score sur l’accueil, score sur le confort, score sur la nourriture, compagnon de voyage lors du placement de votre évaluation sur le site Web.
- Catégorie 9 (adresse IP) Votre adresse IP par l'hébergeur pour garantir la sécurité et la disponibilité. (CES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COORDONNÉES AVEC VOTRE CONSTRUCTEUR WEB)
- Catégorie 10 (contrôle spam) votre adresse IP, l'agent utilisateur, l'adresse de demande (request URL) et le référent pour le contrôle des spams. Ces données ne sont pas conservées après la demande, uniquement le résultat spam ou non. (CES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COORDONNÉES AVEC VOTRE CONSTRUCTEUR WEB)
- Catégorie 12 (données à caractère personnel de tiers) Nous utilisons les données à caractère personnel de tiers que vous avez fournies, par exemple des données des personnes figurant dans votre réservation. Si vous fournissez des données à caractère personnel de tiers, vous devez vous assurer qu'ils sont d'accord et qu’ils vous autorisent à fournir ces informations. Vous devez également vous assurer qu'ils savent comment nous utilisons leurs données à caractère personnel, pour autant que cela s’applique.

But du traitement des données à caractère personnel (cf. les catégories de données ci-dessus)
- Catégories 5 et 6 pour réserver un séjour ou répondre à une question, avec pour base juridique l'exécution d'un contrat demandé par vous.
- Catégorie 7 pour vous contacter pour placer une évaluation, avec pour base juridique, l’intérêt légitime de (NAAM LOGIES) afin d’améliorer continuellement le site Web et les services.
- Catégorie 9 garantir la sécurité et la disponibilité avec pour base juridique l’intérêt légitime de (NAAM LOGIES) afin d’améliorer continuellement le site Web et les services.
- Catégorie 10 pour contrôler les spams avec pour base juridique l’intérêt légitime de (NAAM LOGIES) afin d’améliorer continuellement le site Web et les services.
- Catégorie 12 pour réserver un logement de vacances ou pour répondre à une question avec pour base juridique l’exécution d’un contrat demandé par vous.


Consentement au traitement
Si CLOSE2GHENT souhaite traiter vos données à caractère personnel à d'autres fins ou souhaite les transférer à des organisations ou entreprises avec lesquelles elle travaille, alors CLOSE2GHENT vous demandera votre consentement exprès et vous pouvez vous y opposer.

Durée du traitement
Nous ne traitons ces données que pendant la durée nécessaire aux fins décrites ci-dessus.


Profilage
Le traitement de vos données à caractère personnel N’INCLUT pas le profilage. Cela implique que, sur la base des informations personnelles que vous nous fournissez, nous ne construisons pas un profil sur vous afin de pouvoir vous envoyer des communications et des propositions adaptées. Cependant, vous ne serez en aucun cas soumis à une prise de décision automatisée sur la base de ce profil.

Vos droits

• Droit d'accès et de consultation
Vous avez le droit de consulter les données enregistrées par CLOSE2GHENTà votre sujet et de faire rectifier les données inexactes et compléter les données incomplètes. De plus, vous pouvez à tout moment demander que vos données à caractère personnel soient supprimées du fichier de CLOSE2GHENT.

• Droit à la désinscription, à la rectification, à la complétude et à la suppression des données à caractère personnel
Vous êtes libre de communiquer vos données à caractère personnel au site Web ou non.

Toutefois, vous recevrez encore des messages liés au service de notre part, par exemple une confirmation de réservation ou des informations importantes sur l'utilisation de nos produits ou services.

En outre, vous avez toujours le droit de nous demander de corriger, compléter ou supprimer vos données à caractère personnel. Vous reconnaissez qu'en cas de refus de communication ou de demande de suppression de données à caractère personnel, certains services et produits ne sont pas disponibles.

• Droit d’opposition
Vous disposez également d’un droit d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons sérieuses et légitimes.

En outre, vous avez toujours le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct. Dans ce cas, vous n'avez pas à fournir de raisons.

• Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit d'obtenir vos données à caractère personnel que nous traitons sous une forme structurée, accessible et lisible par machine et/ou de les transférer à d’autres responsables.


• Droit de retrait de votre consentement
Dans la mesure où le traitement est basé sur votre consentement préalable, vous avez le droit de
retirer ce consentement.

• Exercice de vos droits
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à cet effet, soit par courrier électronique envoyé à Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., soit par courrier postal à CLOSE2GHENT-SCHOORSTRAAT 48-9230 WETTEREN, ou encore via le lien CONTACT ... sur le site Web.

• Droit d’introduire une réclamation
Si vous avez une réclamation, nous vous demandons de contacter directement CLOSE2GHENT via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ou par téléphone +32 93665969. Nous prendrons toutes les mesures possibles afin de régler votre problème concernant le traitement de vos données à caractère personnel.
Vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de la Commission de la vie privée belge:
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse, 35, 1000
Tél +32 (0) 2 274 48 00, Fax +32 (0) 2 274 48 35,
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
et ceci sans préjudice d'une action devant un tribunal civil.
Si vous subissez des dommages à la suite du traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez intenter une action en dommages-intérêts.

Sécurité
Nous avons développé des mesures de sécurité adaptées au niveau technique et organisationnel, afin d’éviter toute destruction, perte, falsification, modification, accès non-autorisé ou notification par erreur à des tiers des données à caractère personnel collectées, ainsi que tout autre traitement non-autorisé de ces données.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de tout dommage direct ou indirect résultant d'une utilisation incorrecte ou illégale de données à caractère personnel par un tiers.

Vous devez respecter les consignes de sécurité à tout moment, par exemple en empêchant tout accès non-autorisé à votre identifiant et votre mot de passe. Vous êtes donc seul responsable de l'utilisation de http://www.close2ghent.be depuis votre ordinateur, de votre adresse IP et de vos données d'identification, ainsi que de leur caractère confidentiel.

Accès aux données
Afin de pouvoir traiter vos données à caractère personnel, nous donnons accès à vos données à caractère personnel à nos employés.
En rendant les obligations contractuelles opposables à ces employés et préposés, nous garantissons un niveau de protection similaire à celui de la présente Politique en matière de vie privée.

Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec les fournisseurs des services de voyage finaux pour pouvoir vous offrir les services et les produits que vous désirez.

Nous travaillons également avec des fournisseurs soigneusement sélectionnés qui effectuent certaines tâches pour nous (par exemple en informatique).
Lorsque nous partageons des informations personnelles avec d'autres organisations, nous les obligeons à protéger ces données et nous leur interdisons de les utiliser pour leur propre marketing.
Nous partageons uniquement les données à caractère personnel dont nos fournisseurs et partenaires ont besoin pour pouvoir vous et/ou nous offrir leurs services, avec pour base juridique l'exécution d'un contrat demandé par vous et/ou par nous.

Copyright
Aucun texte ou image de ce site Web ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit sans l'autorisation expresse de CLOSE2GHENT.

Modifications de cette Politique
La présente Politique remplace toutes les versions antérieures. Nous pouvons modifier cette Politique à tout moment. Par conséquent, veuillez consulter régulièrement notre (nos) site(s) Web afin de rester informé des mises à jour. Si des changements importants interviennent, nous placerons un avis clair sur notre (nos) site(s) et, le cas échéant, nous communiquerons également les modifications par voie électronique.
Dernière mise à jour: mai 2018

English :

Conditions of use and confidential processing of personal data
Privacy declaration
CLOSE2GHENT NIKOLA VANWELDEN-BARBARA VAN HOORDE of address SCHOORSTRAAT 48 / 9230 WETTEREN are the owner of website http://www.close2ghent.be. This is a public website which publishes the promotional information of CLOSE2GHENT.
We are proud of taking good care of our guests. Taking good care of the personal data you share with us forms an important part of this. This privacy declaration explains how we use your data to provide you with a better and inspiring user experience.
Protection of your privacy – responsible processor
CLOSE2GHENT is the party responsible for the processing of personal data on the website http://www.close2ghent and undertakes to respect and protect the confidential nature of your personal data.
The term "confidential" processing means that we process your personal data “confidentially” in compliance with the usual statutory national and international regulations, including the Belgian act of 8 December 1992 on the protection of personal privacy (B.S., 18 March 1993), amended by the act of 11 December 1998 (B.S., 3 February 1999) and the General Data Protection Regulation when it comes into effect on 25 May 2018. So, no personal data whatsoever such as address, email, telephone and fax number, demographic information or identification details will be processed without you having given your consent for this processing and without you knowing the reason for that processing.
Recording of personal data
You are free to visit the website http://www.close2ghent.be and consult all of the available information about CLOSE2GHENT, the products and their prices without having to give any personal data whatsoever.
Whenever you do provide personal data, we will handle it in accordance with the privacy policy described here and the statutory requirements relating to the processing of personal data.
Confidential processing of data
The personal data collected by CLOSE2GHENT is stored in a secure environment which is not accessible to the public. The file can only be accessed by a limited number of people employed by CLOSE2GHENT. The information will be used solely for internal purposes, linked to the accommodation.
CLOSE2GHENT will not generally forward personal data to third parties, except to comply with statutory obligations and in the event of a specific request by the legal authorities or the police.
In the exceptional event that CLOSE2GHENT forwards personal data to organisations or companies with whom CLOSE2GHENT cooperates ,this will be stated specifically or you will be specifically asked for your CONSENT.
CLOSE2GHENT will NOT sell your details to third parties.

What personal data are processed?
- Category 5 (accommodation booking) Your email address, arrival and departure dates, first name, surname, number of people, telephone number, message when booking accommodation via the Website.
- Category 6 (accommodation contact request) Your email address, reason, first name, surname, telephone number, message (possibly also data in category 2 if you decide to create an account and category 3 if you decide to register to receive the newsletter) for a contact request to accommodation on the Website.
- Category 7 (reviews) Your message, email address, first name, surname, location score, hygiene score, welcome score, comfort score, food score, tour company when placing a review on the Website.
- Category 9 (IP-address) Your IP address, to guarantee security and availability by the host company. (THESE DATA MUST BE COORDINATED WITH YOUR WEB DEVELOPER)
- Category 12 (personal data of others) We use the data of others which has been supplied by you, for example for the people who are on your booking. If you supply the data of others, you must be certain that they agree to this and that they consent to you providing this information. You must also ensure that they know how their personal data can be used by us, if applicable.


The reason for processing personal data (see category data referred to above)
- Category 5 and 6 The booking of a holiday stay or responding to a question, with the implementation of a contract requested by you as legal grounds for this.
- Category 7 To contact you within the context of the placing of a review, with the legitimate interests of (ACCOMMODATION NAME) to continue to improve its Website and services as the legal grounds for this.
- Category 9 To guarantee security and availability with the legitimate interest of (ACCOMMODATION NAME) to continue to improve its Website and services as the legal grounds for this.
- Category 10 For the control of spam with the legitimate interest of (ACCOMMODATION NAME) to continue to improve its Website and services as the legal grounds for this.
- Category 12 The booking of a holiday stay or the response to a question, with the implementation of a contract requested by you as the legal grounds for this.


Consent to processing
If CLOSE2GHENT wishes to process your personal data for other purposes or wishes to provide them to organisations or companies with which it cooperates, CLOSE2GHENT shall request your explicit consent to do so, which you are entitled to refuse.

Processing duration
These data are processed by us for the duration necessary as a result of the purposes described above.

Profiling
The processing of your personal data does not consist of profiling. This implies that we DO NOT build up a profile on you based on the data you have provided to us so that we can show you appropriate advertisements and offers. However, you will not be subjected in any way to any automated decision-making process on the basis of this profile.

Your rights
• Right to access and inspection
You have the right to inspect and correct any inaccurate or incomplete data that CLOSE2GHENT has collected about you. Furthermore, you can request that your personal data is deleted from the files of CLOSE2GHENT at any time.

• Right to unsubscribe, improve, update and delete personal data
You are free to decide whether or not to share your personal data with the Website.
.
You will continue to receive service-related messages from us, such as a booking confirmation or important information about the use of our products or services.

In addition, you always have the right to request that your personal data be improved, updated or deleted. You acknowledge that by refusing to provide or requesting to delete personal data, certain products and services will not be available to you.


• Right to object
You also have the right to object to the processing of your personal details for serious and legitimate reasons.

In addition, you always have the right to object to the use of personal data for the purposes of direct marketing; in such cases you do not have to give any reasons.

• Right to free data transfer
You also have the right to obtain and/or transfer to other responsible parties the data that is processed by us in structured, accessible and machine-readable format.

• Right to withdraw consent
Provided processing is based on your previous consent, you have the right to withdraw that consent.

• Exercising your rights
You can exercise your rights by contacting us, either by email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. by post to Close2ghent-Schoorstraat 48-9230 Wetteren or by making use of the CONTACT on the Website.

• Right to complain:
If you have a complaint, we ask you to contact directly CLOSE2GHENT via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or phone number +3293665969 We shall take all possible measures to address your concerns about the processing of your personal data.
You have the right to submit a complaint to the Belgian Privacy Commission:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000
Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
This is without prejudice to a provision for a civil court.
If you suffer loss as a consequence of the processing of your personal data, you can
submit a claim for compensation.

Security
We have developed security measures which are designed, technically and organisationally, to prevent the destruction, loss, falsifying, amendment, unauthorised access or release by mistake to third parties of personal data collected, together with any unauthorised use of those data.

We cannot be held liable in any event for any direct or indirect loss arising from the incorrect or unlawful use of personal data by a third party.

You must observe the security conditions at all times, including by preventing any unauthorised access to your login details and password. As the only person responsible for the use made of http://close2ghent.be on your computer, IP address and your identification details, you are also responsible for their confidentiality.

Access to data
In order to be able to process your personal data, we allow our employees access to your personal data.
We guarantee an equivalent level of protection by imposing legally enforceable contractual obligations which are comparable to this Privacy Declaration on those employees and appointees.

To enable us to offer you the products and services you require, we may share your personal data with the ultimate providers of travel services, as part of package holidays.
We cooperate with carefully selected suppliers who carry out specific tasks for us (e.g. IT).
If we share personal data with other organisations, we require them to safeguard these personal data and we prevent them from using the data for their own marketing purposes.
We only share the personal data our suppliers and partners require to enable them to provide us with their services with the implementation of a contract requested by you and/or us as the legal grounds for this.

Copyright
No text or images whatsoever on this Website may be reproduced without the specific consent of CLOSE2GHENT.

Amendments to this Declaration
This Declaration supersedes all previous versions. We may amend this Declaration at any time, so please check our website(s) regularly for any updates. If significant amendments are made, we shall place a clear notification on our website(s) and, if applicable, also communicate the amendments electronically.
Last updated: May 2018

Deutsch :

Nutzungsbedingungen und Vertraulichkeit im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten
Datenschutzerklärung
CLOSE2GHENT NIKOLA VANWELDEN-BARBARA VAN HOORDE mit der Anschrift SCHOORSTRAAT 48-9230 WETTEREN ist Inhaber der Website http://www.close2ghent.be. Dies ist eine öffentliche Website, auf der Daten zu CLOSE2GHENT für Werbezwecke veröffentlicht werden.
Das Wohl unserer Gäste liegt uns am Herzen. Die Sorge um die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, gehört untrennbar zu diesem Anliegen. Diese Datenschutzerklärung erläutert, auf welche Art wir Ihre Daten verwenden, um Ihnen dadurch eine bessere und für Sie interessante Benutzererfahrung zu ermöglichen.
Schutz Ihrer Privatsphäre – Verantwortlicher für die Verarbeitung
CLOSE2GHENT ist der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf der Website http://www.close2ghent.be und verpflichtet sich dazu, die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu respektieren und zu schützen.
Die „vertrauliche“ Verarbeitung bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden nationalen und internationalen Rechtsvorschriften „vertraulich“ behandeln, zu diesen Rechtsvorschriften gehören u. a. das belgische Gesetz vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens (Belgisches Staatsblatt, 18. März 1993), geändert durch das Gesetz vom 11. Dezember 1998 (Belgisches Staatsblatt, 3. Februar 1999) und die Datenschutz-Grundverordnung ab deren Inkrafttreten am 25. Mai 2018. So werden keinerlei personenbezogenen Daten wie beispielsweise Adresse, E-Mail, Telefon- und Faxnummern, demografische Daten oder der Identifizierung dienende Angaben ohne Ihre Zustimmung und ohne dass Sie über den Zweck dieser Verarbeitung informiert wurden, verarbeitet.
Erfassung von personenbezogenen Daten
Sie haben die Möglichkeit, die Website http://www.close2ghent.be unverbindlich zu besuchen und hier alle verfügbaren Informationen über CLOSE2GHENT, die Produkte und deren Preise einzusehen, ohne dabei personenbezogene Daten angeben zu müssen.
In allen Fällen, in denen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, werden wir diese gemäß der hier beschriebenen Richtlinie und den gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten handhaben.
Vertraulichkeit im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die von CLOSE2GHENT erfassten personenbezogenen Daten werden in einer sicheren, der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Umgebung gespeichert. Die Datenbank kann nur von einer begrenzten Anzahl von Personen, die bei CLOSE2GHENT beschäftigt sind, eingesehen werden. Die Informationen werden ausschließlich für interne Zwecke, die im Zusammenhang mit der Unterkunft stehen, verarbeitet.
In der Regel gibt CLOSE2GHENT keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter, es sei denn, dies geschieht zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen und auf ausdrückliche Anforderung durch die Justizbehörden oder die Polizei.
In Ausnahmefällen, wenn CLOSE2GHENT Daten an Organisationen oder Firmen weitergibt, mit denen CLOSE2GHENT zusammenarbeitet ,wird dies ausdrücklich bekanntgegeben bzw. Sie werden ausdrücklich um Ihre Zustimmung gebeten.
CLOSE2GHENT verkauft Ihre Daten KEINESFALLS an Dritte.
Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?
- Kategorie 5 (Buchen einer Unterkunft) Bei der Buchung einer Unterkunft über die Website: Ihr/e E-Mail-Adresse, An- und Abreisedatum, Vorname, Nachname, Personenzahl, Telefonnummer, Mitteilung.
- Kategorie 6 (Kontaktanfrage für Unterkunft) Bei einer Kontaktanfrage auf der Website: Ihre E-Mail-Adresse, Grund, Vorname, Nachname, Telefonnummer, Mitteilung (ggf. auch Daten aus der Kategorie 2, wenn sie sich für die Erstellung eines Benutzerkontos entscheiden und Kategorie 3, wenn sie sich zum Newsletter anmelden).
- Kategorie 7 (Beurteilungen) Bei der Einstellung einer Beurteilung auf der Website: Ihr/e Mitteilung, E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Bewertung des Standorts, Bewertung der Hygiene, Bewertung des Empfangs, Bewertung des Komforts, Bewertung des Essens, Mitreisende.
- Kategorie 9 (IP-Adresse) Ihre IP-Adresse, durch das Hosting-Unternehmen, zur Gewährleistung von Sicherheit und Verfügbarkeit. (DIESE DATEN MÜSSEN MIT IHREM WEBDESIGNER ABGESTIMMT WERDEN)
- Kategorie 12 (personenbezogene Daten anderer Personen) Wir verwenden von Ihnen zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten von anderen, beispielsweise von Personen, die auf Ihrer Buchung aufgeführt werden. Wenn Sie personenbezogene Daten anderer Personen zur Verfügung stellen, müssen Sie sich zuvor vergewissern, dass diese damit einverstanden sind und Ihnen erlauben, diese Informationen zu übermitteln. Sie müssen darüber hinaus auch sicherstellen, dass diese Personen wissen, wie ihre personenbezogen Daten gegebenenfalls durch uns verwendet werden können.


Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten (siehe oben genannte Datenkategorien)
- Kategorie 5 und 6 Buchung eines Aufenthaltes oder Beantwortung einer Frage – Rechtsgrundlage ist die Ausführung eines von Ihnen gewünschten Vertrages.
- Kategorie 7 Kontaktaufnahme mit Ihnen im Rahmen einer Beurteilung – Rechtsgrundlage sind die legitimen Interessen von (NAME DER UNTERKUNFT) bezüglich der kontinuierlichen Verbesserung der Website und der Dienstleistungen.
- Kategorie 9 Gewährleistung von Sicherheit und Verfügbarkeit – Rechtsgrundlage ist das legitime Interesse von (NAME DER UNTERKUNFT) bezüglich der kontinuierlichen Verbesserung der Website und der Dienstleistungen.
- Kategorie 10 Spamkontrolle – Rechtsgrundlage ist das legitime Interesse von (NAME DER UNTERKUNFT) bezüglich der kontinuierlichen Verbesserung der Website und der Dienstleistungen.
- Kategorie 12 Buchung eines Urlaubsaufenthaltes oder Beantwortung einer Frage – Rechtsgrundlage ist die Ausführung eines von Ihnen gewünschten Vertrages.


Zustimmung zur Verarbeitung
Wenn CLOSE2GHENT Ihre personenbezogenen Daten für andere Zwecke verarbeiten oder diese an Organisationen oder Unternehmen weitergeben möchte, mit denen die Organisation zusammenarbeitet, wird CLOSE2GHENT Sie um Ihre ausdrückliche Einwilligung bitten und Sie können sich diesem Vorgang widersetzen.

Dauer der Verarbeitung
Diese Daten werden durch uns in dem Zeitraum verarbeitet, der für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist.

Profiling
Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten umfasst Profiling: NEIN. Das bedeutet, dass wir auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten KEIN Profil über Sie erstellen, damit wir Ihnen angepasste Werbeanzeigen und Angebote unterbreiten können. Auf der Grundlage dieses Profils wird jedoch für Sie keinesfalls eine automatisierte Entscheidungsfindung vollzogen.

Ihre Rechte
• Recht auf Zugang und Einsichtnahme
Sie haben das Recht, die Daten, die CLOSE2GHENT über Sie gespeichert hat, einzusehen und ungenaue oder unvollständige Daten korrigieren zu lassen. Darüber hinaus können Sie jederzeit die Löschung Ihrer persönlichen Daten aus dem Datenbestand von CLOSE2GHENT fordern.

• Recht auf Abmeldung, Berichtigung, Ergänzung und Löschung der personenbezogenen Daten
Es liegt in Ihrer freien Entscheidung, ob Sie der Website Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.

Sie erhalten von uns jedoch weiterhin servicebezogene Nachrichten, wie z. B. Buchungsbestätigungen oder wichtige Informationen über die Nutzung unserer Produkte bzw. Dienstleistungen.

Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, bei uns die Berichtigung, Ergänzung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen. Sie erkennen an, dass im Fall der Verweigerung, Daten zu übermitteln, oder des Antrags auf Löschung personenbezogener Daten, bestimmte Dienstleistungen und Produkte nicht erbracht bzw. geliefert werden können.


• Recht auf Widerspruch
Sie haben darüber hinaus auch das Recht, sich auf der Grundlage schwerwiegender und berechtigter Gründe der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersetzen.

Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, die Nutzung personenbezogener Daten für Zwecke des Direktmarketings zu untersagen, ohne dass Sie dafür Gründe angeben müssen.

• Recht auf freie Übertragung der Daten
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet werden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und/oder an andere
Verantwortliche zu übertragen.

• Recht auf Zurücknahme der Einwilligung
Sofern die Verarbeitung auf Ihrer vorherigen Zustimmung beruht, haben Sie das Recht, diese Zustimmung zu widerrufen.

• Ausübung Ihrer Rechte
Nehmen Sie für die Ausübung Ihrer Rechte bitte Kontakt mit uns auf, entweder per E-Mail an Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , auf dem Postweg per Schreiben an CLOSE2GHENT-SCHOORSTRAAT 48-9230 WETTEREN oder über die Rubrik KONTAKT u. ä. auf der Website.

• Recht auf das Einlegen einer Beschwerde:
Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten, bitten wir Sie, sich direkt an CLOSE2GHENT zu wenden, entweder über Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. oder per Telefon unter NR +32 93665969 .Wir werden alle in unserer Macht stehenden Maßnahmen ergreifen, um Ihre Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten auszuräumen.
Sie haben das Recht, bei der belgischen Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen:
Ständiger Ausschuss für den Schutz des Privatlebens (CBPL), Drukpersstraat 35, 1000
Brüssel, Tel +32 2 2744800, Fax +32 2 2744835, E-Mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Die Möglichkeit des Einlegens zivilrechtlicher Rechtsmittel bleibt hiervon unberührt. Sollten Sie durch die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Schaden erleiden, so haben sie das Recht, eine Schadensersatzklage einzureichen.

Sicherheit
Wir haben entsprechend den technischen und organisatorischen Gegebenheiten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die der Verhinderung von Zerstörung, Verlust, Fälschung, Änderung, unerlaubtem Zugriff bzw. irrtümlicher Offenlegung erfasster personenbezogener Daten gegenüber Dritten dienen sowie jegliche andere, nicht genehmigte Verarbeitung dieser Daten ausschließen sollen.

Wir können unter keinen Umständen für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden,
die aufgrund von unsachgemäßer oder rechtswidriger Nutzung der personenbezogenen Daten durch einen Dritten verursacht werden.

Sie sind verpflichtet, die Sicherheitsbestimmungen jederzeit einzuhalten, unter anderem dadurch, dass Sie unberechtigte Zugriffe auf Ihren Benutzernamen (Login) und Ihr Passwort verhindern. Sie sind daher allein verantwortlich für die Nutzung der Website http://www.close2ghent.be die von Ihrem Computer und Ihrer IP-Adresse aus sowie aufgrund Ihrer Anmeldedaten erfolgt, und das gleiche gilt für die Vertraulichkeit dieser Anmeldedaten.

Zugang zu Daten
Für die Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gewähren wir unseren Mitarbeitern Zugang zu diesen Daten.
Wir garantieren, dass wir diese Mitarbeiter und Beauftragten mithilfe vertraglicher Verpflichtungen rechtswirksam an ein Schutzniveau binden, das dem in dieser Datenschutzerklärung festgelegten entspricht.

Um Ihnen die von Ihnen gewünschten Dienstleistungen und Produkte anbieten zu können, können wir Ihre personenbezogenen Daten an die Anbieter der im Rahmen von Pauschalreisen letztlich erfolgenden Reisedienstleistungen weitergeben.
Darüber hinaus arbeiten wir mit sorgfältig ausgewählten Dienstleistern bzw. Anbietern zusammen, die bestimmte Aufgaben für uns ausführen (z. B. IT).
Wenn wir personenbezogene Daten an andere Organisationen weitergeben, verpflichten wir diese zur sicheren Speicherung dieser Daten und wir untersagen ihnen, die Daten für eigene Marketingzwecke zu verwenden.
Wir geben nur die personenbezogenen Daten weiter, die unsere Dienstleistern/Anbieter und Partner benötigen, um Ihnen und/oder uns ihre Dienstleistungen auf der Rechtsgrundlage der Durchführung eines von Ihnen und/oder uns gewünschten Vertrages erbringen zu können.

Copyright
Eine Weiterverwendung/Vervielfältigung von Texten und Bildern dieser Website ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von CLOSE2GHENT gestattet.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ersetzt alle früheren Versionen. Diese Erklärung kann durch uns jederzeit geändert werden, daher überprüfen Sie bitte unsere Website(s) regelmäßig auf etwaige Aktualisierungen. Bei wesentlichen Änderungen werden wir auf unserer/unseren Website(s) einen deutlichen Hinweis auf diese Tatsache veröffentlichen und die Änderungen ggf. auch per E-Mail mitteilen.
Letzte Aktualisierung: Mai 2018

Close 2 Ghent  - Schoorstraat 48 - 9230 Wetteren

+32(0)475.20.20.18 - 09 366.59.69 - info@close2ghent.be - Van Weldenbvba/close2ghent BE0818.106.017

                                                                                                                                    Privacy statement